CV (CZ)

Fotografie Vladimír Šigut. © Univerzita Karlova, 2021.

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Místo působení: Praha, Česká republika
Kontakt: petr.wohlmuth@gmail.com
ORCID: orcid.org/0000-0002-5322-3262

VÝZKUMNÝ ZÁJEM

Mým výzkumným zájmem je interdisciplinární historie vojenství, kombinace post-pozitivistické orální historie a historické antropologie. Zaměřuji se na zkoumání zkušenosti a paměti bojujících a sloužících ve válce, ozbrojených konfliktech a armádách. Zkoumám také fenomén vojenského historického re-enactmentu.

AFILIACE

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště oboru orální historie – soudobé dějiny – vědecko-pedagogický pracovník

Odborný recenzovaný časopis Dějiny – Teorie – Kritika, výkonný redaktor.

AKADEMICKÉ A ODBORNÉ AKTIVITY

Od ledna 2020 působím jako předseda Společnosti pro výzkum dějin vojenství, z.s.

Od února 2019 do března 2021 jsem působil jako předseda Disciplinární komise FHS UK.

Od prosince 2013 působím jako člen Disciplinární komise FHS UK.

Ve volebním období 2012-2013 jsem byl Akademickým senátorem FHS UK ve studentské komoře.

ČLENSTVÍ

(CZ) Společnost pro výzkum dějin vojenství (Czech society for military historical research) – zakládající člen a první zvolený předseda.

(CZ) Česká asociace orální historie (COHA) – člen

(UK) Society for Army Historical Research – člen

VZDĚLÁNÍ

Ph.D. 2015-2020, Historická antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
Disertace: Východ proti Západu? Reprezentace války v egodokumentech britských a ruských účastníků Krymské války 1853–1856. Vedoucí: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Oponentka: prof. Markéta Křížová, Ph.D. Oponent: doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Obhájeno 6. 2. 2020. Disertační práce ke stažení zde.
Promoční projev zde.
Disertace byla děkankou fakulty nominována na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2019.
Disertace byla děkankou fakulty nominována na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty absolventy studia ve studijním programu 2020. Ministr následně pro rok 2020 zrušil udílení cen za vědeckou činnost s ohledem na probíhající pandemii.
V listopadu 2020 disertace publikována v rozšířené verzi jako odborná monografie.
Monografie byla na základě nominace nakladatelství Karolinum z rozhodnutí Správy odkazu Egona Erwina Kische a Klubu autorů literatury faktu oceněna Hlavní mezinárodní Cenou Egona Erwina Kische za rok 2021.
Vítězná kniha Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v roce 2022 (Monografie 2022).

Mgr. 2012-2015, summa cum laude. Obecná antropologie se zaměřením na historickou antropologii. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.
Diplomová práce: Krev, čest a hrůza. Reprezentace pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747. Vedoucí: PhDr. Lucie Storchova, Ph.D. Oponent: Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Obhájeno s hodnocením výborně. Diplomová práce ke stažení zde.
Děkankou fakulty nominována na Cenu rektora UK za rok 2015.
Promoční projev zde.
V roce 2017 publikována v rozšířené verzi jako odborná monografie.
V roce 2019 oceněno v rámci Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově (Monografie 2019 – 22.-25. místo z celkem 77).

Mgr. 2011-2013, summa cum laude. Historická sociologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.
Diplomová práce: Význam bastionových fortifikací ve vývojovém procesu vojenské revoluce. Vedoucí: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Oponent: PhDr. Pavel Matlas, Ph.D.
Obhájena s hodnocením výborně.
Děkanem fakulty nominována na Bolzanovu cenu (UK) za rok 2013.
Promoční projev zde.
Diplomová práce ke stažení zde.
V roce 2015 publikována jako odborná monografie.

Bc. 2008-2011, summa cum laude, Studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.
Bakalářská práce: Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci. Vedoucí: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Oponentka: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Obhájeno s hodnocením výborně.
Ke stažení zde.

ŘEŠENÉ GRANTY

GAČR 2022-2024, 22-07058S, Soudobý vojenský re-enactment v českých zemích: jeho dějiny a kultura v interdisciplinární perspektivě, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, hlavní řešitel.

GAČR 2019-2021, 19-19311S, Armáda jako nástroj socializace: reflexe fenoménu základní vojenské služby, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, spoluřešitel.

ODBORNÁ ZKUŠENOST

– Samostatná výuka od ZS 2013 na několika katedrách a pracovištích FHS UK.
9/2013 – 6/2014: – externí vyučující na Pracovišti historické sociologie FHS UK.
9/2014 – dosud: vyučující na bakalářském stupni FHS UK (české i anglické kurzy)
9/2015 – dosud: vyučující na magisterském studijním programu Orální historie – soudobé dějiny, FHS UK (české i anglické kurzy)
Aktuální přehled výuky zde.

– 2019/2021, Akademie věd České republiky, Ústav pro soudobé dějiny – výzkumník, GAČR 19-19311S

VEDENÍ  A OPONENTURA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Úplný seznam k dispozici zde.

KVALIFIKACE
Angličtina, ruština, němčina (středně pokročilý), skotská gaelština (začátečník).
Zbrojní průkaz (1999-, skupiny B/E)

ODBORNÉ PUBLIKACE

Monografie

Wohlmuth, Petr. Východ proti Západu? Krymská válka (1853-1856) pohledem historické antropologie. Praha: Karolinum, 2020. (464 str.)
Vybraný výsledek RIV, H21, Modul 1.
Vítězná kniha Soutěže vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy 2022.

Wohlmuth, Petr. Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Praha: Scriptorium, 2017. (480 str.)
Vybraný výsledek RIV, H18, Modul 1.

Wohlmuth, Petr. Bastionové pevnosti a vojenská revoluce. Praha: FHS UK a Ravelin XIV, 2015. (283 str.)
Vybraný výsledek RIV, H20, Modul 1.

Kapitoly v kolektivní monografii

Wohlmuth, Petr, „´Byly to strašný dva roky… cítil jsem se jako vězeň.´ Aktérské úniky z paměti a zkušenosti povinné základní vojenské služby.“ In Wohlmuth, Petr, ed. Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě, 123–151, Praha: Scriptorium a Společnost pro výzkum dějin vojenství, 2022. 

Wohlmuth, Petr. „Armádní disciplinační řád v historické subjektivitě bývalých vojáků základní služby.“ In Hlaváček, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské perspektivě, 200–282. Praha: Academia, 2021.

Altman, Karel; Hlaváček, Jiří a Wohlmuth, Petr. „Každodenní interakce a rituály vojáků základní služby.“ In Hlaváček, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské perspektivě, 77–124. Praha: Academia, 2021.

Wohlmuth, Petr. „Dvě stě let ve flanderském podzemí. Teoretické úvahy o historické zkušenosti podzemní války.“ In Hofman, Jiří, ed. Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, 75-99. České Budějovice: Veduta, 2020.

Odborné studie

Wohlmuth, Petr. „Zoufalství, jaderné rakety a magické hory. Uchronický příběh bývalého vojáka základní služby,“ Český lid / Czech Ethnological Journal 2/2021 (108): 131–150. DOI: 10.211104/CL.2021.2.01.

Wohlmuth, Petr. „Konflikt dvojí vojenské loajality ve zkušenosti základní vojenské služby a pozdějších militárních aktivit.“ Národopisný věstník / Bulletin d`ethnologie XXXVII (79) – 2/2020: 27–43.

Wohlmuth, Petr. „Poručík proti maršálovi. Dvojí výzva post-vaubanovské tradici v textech skotského vojenského inženýra Charlese Bisseta z let 1751-17787“. Theatrum historiae 24/2019: 137–171.

Wohlmuth, Petr. „Heterotopická mimočasovost pevnostního města Josefov. Teoretické a výzkumné podněty“. In Historická sociologie 2/2014: 43–62.

Wohlmuth, Petr. „Pořadový krok jako disciplinační technika těla“. In Historická sociologie 2/2013: 125–136.

Wohlmuth, Petr. „Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě“. In Dějiny – Teorie – Kritika 1/2013: 91–118. DOI: 10.14712/24645370.2652.

Jiné výstupy (uplatňované v RIV)

François Rabelais, Gargantua. Přeložila Cibulská Theléma. Komentáře Martin C. Putna a Petr Wohlmuth. Praha: Academia, 2023 – FORTHCOMING.

Recenze:

Petr Wohlmuth, „Jindřich Marek, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Tomáš Jakl: Padli na barikádách. Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945. Vojenský historický ústav, Praha
2022, 479 s.“ Lidé města 1/25 (2023): 129–131.

Petr Wohlmuth, „Berkovich, Ilya: Motivation in War: The Experience of Common Soldiers in Old-Regime Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), xii, 280 pp., ISBN 9781316618103“, International Journal of Military History and Historiography 41 (2021): 392–394.

Petr Wohlmuth, „Václav Matoušek a Milan Sýkora, eds.: Válečné události 17. – 19. století z interdisciplinární perspektivy,“ Dějiny a současnost 42/5 (2020): 48.

Petr Wohlmuth, „IDAN SHERER, Warriors for a Living. The Experience of the Spanish Infantry during the Italian Wars, 1494–1559,“ Dějiny – teorie – kritika 1/2019: 126–132. DOI: 10.14712/24645370.2871.

Petr Wohlmuth, „Vítězslav Prchal: Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie, 1550-1750“, Dějiny – teorie – kritika 2/2016: 303.

Petr Wohlmuth, „Horst De La Croix: Military Considerations in City Planning: Fortifications“, Historická sociologie – časopis pro historické sociální vědy 1/2013: 112-113.

Petr Wohlmuth, „Martha Pollak: Cities at War in Early Modern Europe“, Historická sociologie – časopis pro historické sociální vědy 2/2011 (2012): 132-134.

KONFERENCE

Wohlmuth, Petr. „Finding the Boundary between Historical Revisionism and Critical Reinterpretation of History: Contemporary Military Re-enactment of Estonian SS Units in the Czech Lands“. 8. mezinárodní konference České asociace orální historie, Bratislava, 9. 2. 2023.

Wohlmuth, Petr. „Vojenský re-enactment jako fenomén soudobých dějin: teoretické výzvy a výzkumné podněty.“ 12. sjezd českých historiků, Ústí nad Labem, 21. 9. 2022.

Wohlmuth, Petr. „Voják a řád – vnímání významu disciplinačního řádu v ČSLA ve vzpomínkách vojáků základní služby z let 1968–2004.“ Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě: organizace-disciplinace-zkušenost-kultura, Praha, 25. 6. 2021.

Wohlmuth, Petr. „Fyzické i symbolické úniky z vojny ve vzpomínkách vojáků základní služby 1968– 2004″. XIX. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, Sovinec, Jiříkov, 11. 6. 2021.

Wohlmuth, Petr. „Ať to raději všechno shoří. Uchronické příběhy o apokalyptickém vyváznutí z pekla základní vojenské služby v období normalizace“. XVIII. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, Sovinec, Jiříkov, 5. 6. 2020.

Wohlmuth, Petr. „Krize pevnostního stavitelství a problém permanentního protiminového systému v polovině 18. století – případ Charlese Bisseta“. Lidé a hradby – bastionové pevnosti a jejich život, Terezín, 30. 9. 2019.

Wohlmuth, Petr. „Problémy konceptu sdílené autority v případě narátorů z militárního prostředí ve vztahu k Harariho teorii ´prozření na bojišti´“. XVII. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, Sovinec, Jiříkov, 7. 6. 2018.

Wohlmuth, Petr. „Možnosti použití symbolické historické antropologie pro dějiny vojenství na příkladu obléhání Bergen op Zoom v roce 1747. 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 14. 9. 2017.

Wohlmuth, Petr. „Historicko sociální kontext hydrotechniky v bastionových pevnostech“. Příspěvek na semináři Vodotechnický systém města Terezín, uspořádaném Centrem pevnostního stavitelství Terezín, Městem Terezín, Památníkem Terezín a Vojenským ústředním archivem, Terezín, 30. 10. 2014.

Wohlmuth, Petr. „Analýza Querlondova projektu jako nejpokročilejšího systému pozdně barokního opevnění“. Příspěvek přednesený na I. ročníku přednáškového cyklu Co se děje kolem josefovské pevnosti – zprávy o činnosti a nové poznatky, uspořádaném Městským muzeem v Jaroměři, Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Josefově a sdružením Ravelin XIV, Josefov, 20. 6. 2014.

Wohlmuth, Petr. „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury.“ Příspěvek přednesený na I. pracovním semináři Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, Terezín, 6.-7. září, 2012.

Jiné a popularizační publikace (nevykázané v RIV)

Wohlmuth, Petr, „´You have to do it with love… oral history was something I was never paid for…´ An Interview With professor Alessandro Portelli,“ Dějiny – teorie – kritika 1/2022: 115–129. DOI: 10.14712/24645370.2952.

Wohlmuth, Petr. „Základní vojenská služba jako destrukce mužnosti. Několik poznámek na okraj tříletého výzkumu.“ Revue Prostor 116 (2021): 108–112.

Wohlmuth, Petr. „Dvě tváře otce Arsenije. Příběh z krymské války a obléhání Sevastopolu.“ Dějiny a současnost 6/2021: 20–23.

Wohlmuth, Petr. „Historie obranných vodních prvků v bastionových pevnostech.“ In Pevnostní město Terezín – obrana vodou, eds. Lukáš Hudák, Jiří Slavík, Jiří Smutný, Vlastimil Šafránek, Jolana Tothová, Michael Viktořík a Petr Wohlmuth. Terezín: Centrum pevnostního stavitelství Terezín, 2015.

Wohlmuth, Petr. „Terezín a Josefov pohledem historické sociologie“. In Bastionové pevnosti – průzkumy a opravy, editoři a autoři Jiří Slavík, Jiří Smutný, Jolana Tothová, Jana Horváthová, Jan Konůpek, Petr Albrecht, Lukáš Hudák, Miroslav Papoušek, Karel Kibic, Miroslav Vašata, Josef Řehák, Ivan Fuksa, Petr Wohlmuth. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem a Klub vojenské historie – Pevnost Terezín, 2014.

Wohlmuth, Petr. „Dlouhý čas pevnostního města Josefov.“ In HISTORIE 2011. Sborník ze 17. celostátní studentské vědecké konference konané 29.-30. března 2012 v Opavě, ed. Jiří Knapík, Martin Pelc, 89-106. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. Příspěvek zařazen mezi vítězné práce této soutěže, umístil se na druhé příčce z celkem 28 přihlášených.

Veřejné přednášky

„Velký kočičí masakr a hra na válku: O antropologii kolektivního násilí“, přednáška a diskusní večer, pořádaná PAKET – Pro aktivní etnologii, studentským spolkem FFUK, Praha, 30. 11. 2015.

Wohlmuth, Petr. „Z Josefova do Bergenu aneb úskalí pravidelného útoku na pevnost Josefov“. Mezinárodní vojensko-historické setkání EXPO MILITARIA 2015, Josefov u Jaroměře, 27. 9. 2015.

Wohlmuth, Petr. „Poslušná těla, šavle proti kanónům a záhady evropského vojenství raného novověku“. Letní škola v přírodě, Studenti FHS UK, o.s., Líchovy, 26. 9. 2015.

Wohlmuth, Petr. „Bastionové opevnění v kontextu.“ Přednáška v cyklu Jak to bylo s Josefovem I., pořádaná sdružením Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin XIV, Městem Jaroměř a Gymnáziem a SOŠ v Jaroměři, Jaroměř, 13. 6. 2012.

Credits
Titulní fotografie Vladimír Šigut. © Univerzita Karlova, 2021.