CV (ENG)

VS1_3551

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Based in Prague, Czech Republic.
Contact: petr.wohlmuth@gmail.com
ORCID: orcid.org/0000-0002-5322-3262

RESEARCH INTEREST

My research interest is interdisciplinary military history, a combination of post-positivist oral history and historical anthropology. I focus on exploring the experience and memory of those who fought and served in war, armed conflict and armies. I also explore the phenomenon of military historical re-enactment.

AFFILIATION

Charles University, Faculty of Humanities, Department of Oral History – Contemporary History – researcher and lecturer.

Dějiny – Teorie – Kritika [History – Theory – Criticism] peer reviewed journal, Executive Editor

ACADEMIC ACTIVITIES

January 2020 – I started to serve as chairman of Czech society for military historical research (Společnost pro výzkum dějin vojenství, z.s.).

February 2019 – March 2021 – I served as chairman of the FHS UK Disciplinary Board.

2013– FHS UK Disciplinary Commission member.

2012–2013 – I was serving as elected member of faculty senate.

MEMBERSHIP

(CZ) Společnost pro výzkum dějin vojenství (Czech Society for Military Historical Research) – member and current chairman.

(CZ) Czech Oral History Association (COHA) – member

(UK) Society for Army Historical Research – member

EDUCATION

Ph.D. 2015–2020, Historical anthropology, Faculty of Humanities, Charles University.
Thesis: Východ proti Západu? Reprezentace války v egodokumentech britských a ruských účastníků Krymské války 1853–1856 (East against West? Representations of warfare in ego-documents of Russian and British participants of Crimean War 1853-1856). Thesis supervisor: PhDr. Lucie Storchova, Ph.D.
Opponent reader: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Opponent reader: doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Thesis successfully defended on February 6th 2020.
My valedictory address here.
Nominated by faculty Dean for 2020 Minister of Education Prize. The minister subsequently cancelled the Prize for the 2020 because of the ongoing pandemic.
Published in late 2020 as a monograph.
Winner of the 2022 Charles University Competition of Top-Quality Monographs.

Mgr. (Master’s degree) 2012–2015, summa cum laude. General anthropology with a focus in Historical anthropology, Faculty of Humanities, Charles University.
Thesis: Krev, čest a hrůza. Reprezentace pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747 (Blood, honour and horror. Representations of siege warfare in siege journals of British defenders of Bergen op Zoom in 1747). Thesis supervisor: PhDr. Lucie Storchova, PhD. Opponent reader: Mgr. Jiří Hutečka, PhD.
Defended and rated as excellent.
My valedictory address here.
Nominated by faculty Dean for 2015 Charles University Chancellor Prize.
Published in 2017 as a monograph.
Included in the 2019 Charles University Competition of Top-Quality Monographs list (ranking 22-25th of 77).

Mgr. (Master’s degree) 2011–2013, summa cum laude, Historical sociology, Faculty of Humanities, Charles University.
Thesis: Význam bastionových fortifikací ve vývojovém procesu vojenské revoluce (Importance of bastioned fortifications to developmental process of military revolution). Thesis supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, PhD. Opponent reader: PhDr. Pavel Matlas, PhD.
Defended and rated as excellent.
Nominated by faculty Dean for 2013 Charles University Bolzano Prize.
Published in 2015 as a monograph.
My valedictory address here.

Bc. (Bachelor’s degree) 2008–2011, summa cum laude, Liberal Arts and Humanities, Faculty of Humanities, Charles University.
Thesis: Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci (Contemporary efforts to revive and reconstruct the Josefstadt bastioned fortress). Thesis supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, PhD. Opponent reader: PhDr. Martina Ondo Grečenková, PhD.
Defended and rated as excellent.

GRANTS AWARDED

GAČR 2022-2024, 22-07058S, Soudobý vojenský re-enactment v českých zemích: jeho dějiny a kultura v interdisciplinární perspektivě, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, principal investigator.

GAČR 2019-2021, 19-19311S, Armáda jako nástroj socializace: reflexe fenoménu základní vojenské služby, Institute for contemporary history, Czech Academy of Sciences, researcher.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

– Independent teaching from winter semester 2013 on at several departments at Charles University, Faculty of Humanities.
September 2013 – June 2014 – lecturer at FHS UK Department of Historical Sociology.
September 2014 – lecturer at FHS UK Department of History, Liberal Arts and Humanities.
September 2015 – lecturer at FHS UK Department of Oral and Contemporary History.

– 2019/2021, Czech Academy of Sciences, Institute for Contemporary History – researcher (grant GAČR 19-19311S)

THESIS SUPERVISION AND OPPONENT READING

Full list available here

QUALIFICATION

English, Russian, German (intermediate), Scottish Gaelic (beginner).

Firearms Licence of Czech Republic (1999-, Levels B/E)

PUBLICATIONS

Monograph books

Wohlmuth, Petr. Východ proti Západu? Krymská válka (1853–1856) pohledem historické antropologie. Praha: Karolinum, 2020. (464 p.)
(East against West? Crimean War (1853–1856) through the lens of historical anthropology).
Prime RIV Result, H21, Module 1.

Wohlmuth, Petr. Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Prague: Scriptorium, 2017. (480 p.)
(Blood, honour and horror. Historical anthropology of siege warfare as evidenced by siege journal of British defenders of Bergen op Zoom in 1747).
Prime RIV Result, H18, Module 1.

Wohlmuth, Petr. Bastionové pevnosti a vojenská revoluce. Prague: Charles University, Faculty of Humanities in partnership with Ravelin XIV association, 2015. (283 p.)
(Bastioned fortresses and the military revolution).
Prime RIV Result, H20, Module 1.

Chapters in a collective monograph

Wohlmuth, Petr, „´Byly to strašný dva roky… cítil jsem se jako vězeň.´ Aktérské úniky z paměti a zkušenosti povinné základní vojenské služby.“ In Wohlmuth, Petr, ed. Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě, 123–151, Praha: Scriptorium a Společnost pro výzkum dějin vojenství, 2022.
(´It was a terrible two years… I felt like a prisoner.´ Actor’s escapes from memory and the experience of compulsory basic military service)

Wohlmuth, Petr. „Armádní disciplinační řád v historické subjektivitě bývalých vojáků základní služby.“ In Hlaváček, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské perspektivě, 200–282. Praha: Academia, 2021.
(The imprint of the army disciplinary order on the historical subjectivity of former conscript soldiers)

Altman, Karel; Hlaváček, Jiří a Wohlmuth, Petr. „Každodenní interakce a rituály vojáků základní služby.“ In Hlaváček, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské perspektivě, 77–124. Praha: Academia, 2021.
(Everyday interactions and rituals of conscript soldiers)

Wohlmuth, Petr. „Dvě stě let ve flanderském podzemí. Teoretické úvahy o historické zkušenosti podzemní války.“ In Hofman, Jiří, ed. Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, 75–99. České Budějovice: Veduta, 2020.
(Two Hundred Years Underground in Flanders : Theoretical Considerations on Exploring the Historical Experience of the Underground Warfare)

Research peer reviewed articles

Wohlmuth, Petr. „Zoufalství, jaderné rakety a magické hory. Uchronický příběh bývalého vojáka základní služby,“ Český lid / Czech Ethnological Journal 2/2021 (108): 131–150. DOI: 10.211104/CL.2021.2.01.
(Despair, Nuclear Missiles, and Magical Mountains: a Uchronic Story of a Former Conscript Soldier)

Wohlmuth, Petr. „Konflikt dvojí vojenské loajality ve zkušenosti základní vojenské služby a pozdějších militárních aktivit.“ Národopisný věstník / Bulletin d`ethnologie XXXVII (79) – 2/2020: 27–43.
(The conflict of dual military loyalty in the experience of compulsory military service and later military activities)

Wohlmuth, Petr. „Poručík proti maršálovi. Dvojí výzva post-vaubanovské tradici v textech skotského vojenského inženýra Charlese Bisseta z let 1751-17787“. In Theatrum historiae 24/2019, 137–171. Pardubice: Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, 2019.
(Lieutenant versus Marshal. Double Challenge to Post-Vaubanian Tradition in the Texts of Scottish Military Engineer Charles Bisset, 1751-1778)

Wohlmuth, Petr. „Heterotopická mimočasovost pevnostního města Josefov. Teoretické a výzkumné podněty“. In Historická sociologie 2/2014: 43–62.
(Heterotopic time of Josefstadt fortress city)

Wohlmuth, Petr. „Pořadový krok jako disciplinační technika těla“. In Historická sociologie 2/2013: 125–136.
(Cadenced step as a disciplinary body technique)

Wohlmuth, Petr. „Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě“. In Dějiny – Teorie – Kritika 1/2013, 91–118. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2013. DOI: 10.14712/24645370.2652.
(Construction of non-substantial model for early modern developmental process of military revolution in Europe)

Other publications (claimed in RIV)

François Rabelais, Gargantua. Přeložila Cibulská Theléma. Komentáře Martin C. Putna a Petr Wohlmuth. Praha: Academia, 2023 – FORTHCOMING.
(Original Czech translation by the Cibulska Theleme circle. Historical commentary by Martin C. Putna and Petr Wohlmuth)

Published conference papers and popular science texts (not claimed in RIV)

Wohlmuth, Petr, „´You have to do it with love… oral history was something I was never paid for…´ An Interview With professor Alessandro Portelli,“ Dějiny – teorie – kritika 1/2022: 115–129. DOI: 10.14712/24645370.2952.

Wohlmuth, Petr. „Základní vojenská služba jako destrukce mužnosti. Několik poznámek na okraj tříletého výzkumu.“ Revue Prostor 116 (2021): 108–112.
(The compulsory military service as destruction of masculinity. Few notes regarding the three years of the research)

Wohlmuth, Petr. „Dvě tváře otce Arsenije. Příběh z krymské války a obléhání Sevastopolu.“ Dějiny a současnost 6/2021: 20–23.
(Two faces of Father Arsenyi. A story from the Crimean War and the Siege of Sebastopol)

Wohlmuth, Petr. „Terezín a Josefov pohledem historické sociologie“. In Bastionové pevnosti – průzkumy a opravy, editoři a autoři Jiří Slavík, Jiří Smutný, Jolana Tothová, Jana Horváthová, Jan Konůpek, Petr Albrecht, Lukáš Hudák, Miroslav Papoušek, Karel Kibic, Miroslav Vašata, Josef Řehák, Ivan Fuksa, Petr Wohlmuth. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem a Klub vojenské historie – Pevnost Terezín, 2014.
(Fortresses Theresienstadt and Josefstadt through lens of historical sociology)

Wohlmuth, Petr. „Dlouhý čas pevnostního města Josefov.“ In HISTORIE 2011. Sborník ze 17. celostátní studentské vědecké konference konané 29.-30. března 2012 v Opavě, ed. Jiří Knapík, Martin Pelc, 89-106. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. Příspěvek zařazen mezi vítězné práce této soutěže, umístil se na druhé příčce z celkem 28 přihlášených.
(Long historical time of Josefstadt fortress city)

Reviews:

Petr Wohlmuth, „Jindřich Marek, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Tomáš Jakl: Padli na barikádách. Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945. Vojenský historický ústav, Praha
2022, 479 s.“ Lidé města 1/25 (2023): 129–131.

Petr Wohlmuth, „Berkovich, Ilya: Motivation in War: The Experience of Common Soldiers in Old-Regime Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), xii, 280 pp., ISBN 9781316618103“, International Journal of Military History and Historiography 41 (2021): 392–394.

Petr Wohlmuth, „Václav Matoušek a Milan Sýkora, eds.: Válečné události 17. – 19. století z interdisciplinární perspektivy,“ Dějiny a současnost 42/5 (2020): 48.

Petr Wohlmuth, „IDAN SHERER, Warriors for a Living. The Experience of the Spanish Infantry during the Italian Wars, 1494–1559,“ Dějiny – teorie – kritika 1/2019: 126–132. DOI: 10.14712/24645370.2871.

Petr Wohlmuth, „Vítězslav Prchal: Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie, 1550-1750“, Dějiny – teorie – kritika 2/2016: 303.

Petr Wohlmuth, „Horst De La Croix: Military Considerations in City Planning: Fortifications“, Historická sociologie – časopis pro historické sociální vědy 1/2013: 112-113.

Petr Wohlmuth, „Martha Pollak: Cities at War in Early Modern Europe“, Historická sociologie – časopis pro historické sociální vědy 2/2011 (2012): 132-134.

CONFERENCES

Wohlmuth, Petr. „Finding the Boundary between Historical Revisionism and Critical Reinterpretation of History: Contemporary Military Re-enactment of Estonian SS Units in the Czech Lands“. 8th International Conference of Czech Oral History Association (COHA), Bratislava, 2 February 2023.

Wohlmuth, Petr. „Vojenský re-enactment jako fenomén soudobých dějin: teoretické výzvy a výzkumné podněty.“ 12. sjezd českých historiků, Ústí nad Labem, 21. 9. 2022.
[Military reenactment as a contemporary history phenomenon: theoretical challenges and research stimuli]

Wohlmuth, Petr. „Voják a řád – vnímání významu disciplinačního řádu v ČSLA ve vzpomínkách vojáků základní služby z let 1968–2004.“ Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě: organizace-disciplinace-zkušenost-kultura, Praha, 25. 6. 2021.
[Soldier and the order. Meaning of the Czechoslovak People´s Army disciplinary order to the 1968–2004 conscript soldiers]

Wohlmuth, Petr. „Fyzické i symbolické úniky z vojny ve vzpomínkách vojáků základní služby 1968– 2004″. XIX. International Oral History Workshop, Sovinec, Jiříkov, 11. 6. 2021.
[Physical and symbolic escapes from the compulsory military service in narratives of conscript soldiers 1968–2004]

Wohlmuth, Petr. „Ať to raději všechno shoří. Uchronické příběhy o apokalyptickém vyváznutí z pekla základní vojenské služby v období normalizace„. XVIII. International Oral History Workshop, Sovinec, Jiříkov, 5. 6. 2020.
[Let it all burn down. Uchronic stories of apocalyptic escape from the compulsory military service hell during the period of so called Czechoslovak normalization]

Wohlmuth, Petr. „Krize pevnostního stavitelství a problém permanentního protiminového systému v polovině 18. století – případ Charlese Bisseta“. Lidé a hradby – bastionové pevnosti a jejich život, Terezín, 30. 9. 2019.
[Crisis of military engineering and the problem of permanent countermine systems around 1750 – the case of Charles Bisset]

Wohlmuth, Petr. „Problémy konceptu sdílené autority v případě narátorů z militárního prostředí ve vztahu k Harariho teorii ´prozření na bojišti´“. XVII. International Oral History Workshop, Sovinec, Jiříkov, 7. 6. 2018.
[Problems of shared authority concept in the case of military narrators in relation to Harrari’s theory of battlefield revelation]

Wohlmuth, Petr. „Možnosti použití symbolické historické antropologie pro dějiny vojenství na příkladu obléhání Bergen op Zoom v roce 1747. 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 14. 9. 2017.
[Possibilities for deploying of symbolical historical anthropology for military historical research as evidenced by the 1747 siege of Bergen op Zoom]

Wohlmuth, Petr. „Historicko sociální kontext hydrotechniky v bastionových pevnostech“. Příspěvek na semináři Vodotechnický systém města Terezín, uspořádaném Centrem pevnostního stavitelství Terezín, Městem Terezín, Památníkem Terezín a Vojenským ústředním archivem, Terezín, 30. 10. 2014.
[Historical social context of hydrotechnical defensive measurers of bastioned fortresses]

Wohlmuth, Petr. „Analýza Querlondova projektu jako nejpokročilejšího systému pozdně barokního opevnění“. Příspěvek přednesený na I. ročníku přednáškového cyklu Co se děje kolem josefovské pevnosti – zprávy o činnosti a nové poznatky, uspořádaném Městským muzeem v Jaroměři, Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Josefově a sdružením Ravelin XIV, Josefov, 20. 6. 2014.
[Analysis of Querlonde project as the most advanced system of late baroque fortification]

Wohlmuth, Petr. „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury.“ Příspěvek přednesený na I. pracovním semináři Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, Terezín, 6.-7. září, 2012.
[Bastioned fortresses and historical structures of social disciplination].

Credits
Title photo Vladimír Šigut. © Univerzita Karlova, 2021.